PROJEKTOVANIE

Spoločnosť zabezpečuje vlastnými kapacitami vyhotovenie komplexnej projektovej dokumentácie a architektonických riešení metalických a optických sietí a všetkých činností potrebných na vyhotovenie týchto projektov.

Túto projektovú činnosť vykonávame a zabezpečujeme vlastnými kapacitami a tým je zachovaný súlad medzi realizáciou stavby, dohľadom a celkovým ukončením diela. Za vyhotovenie projektov spoločnosť nesie plnú garanciu.

Medzi najčastejšie prípady projektovania spadajú riešenie prekládok a ochrán existujúcich sietí, projektovanie nových FTTx sietí, vyhotovenie projektov pre stanice BTS a iné.

GEODETIKA

Po samotnej realizácii diela zabezpečujeme vlastnými kapacitami vyhotovenie celkovej porealizačnej dokumentácie do ktorej spadá, zameranie a vyhotovenie polohopisu stavby, trasy káblov a prvkov sietí. Vyhotovenie dokumentácie spracovávame v krátkom časovom úseku, čím garantujeme rýchle odovzdanie stavby diela a jeho celkové ukončenie.

Pracovníci zabezpečujúci geodetické zameranie sú vybavení aj GPS technológiou.

INŽINIERSKE SLUŽBY

Nakoľko investori požadujú komplexné riešenia stavieb, spoločnosť poskytuje aj inžiniersku činnosť spojenú s projektovaním a vybavením všetkých potrebných povolení a súhlasov.

Pracovníci, ktorí zabezpečujú túto činnosť, majú dlhoročné skúsenosti a znalosti s legislatívou a zákonmi, ktoré riešia túto problematiku a sú zárukou toho, že aj mnohé problematické riešenia sa úspešne ukončia.

PORADENSTVO

Spoločnosť vytvára u pracovníkov systém, kde je zamestnancom podané čo najviac informácií o problematike, ktorú zabezpečujú a zároveň sú títo pracovníci vždy k dispozícii externým stranám pre prípad riešenia komplikovaných situácií a problémov.

Spoločnosť je otvorená prístupom ku zákazníkom, aby vždy odchádzal zákazník spojný a hlavne dobre informovaný.

ZEMNÉ PRÁCE

Pri vyhotovovaný diel a stavieb, spoločnosť vykonáva aj zemmné práce, preto je spoločnosť plne sebestačná v technológiách a v pracovníkoch, ktorí túto činnosť realizujú. Patria sem výkopové stroje, vozový park, pretláčanie komunikácií, technológie na pokládky káblov, zhutňovacia technológia.

Všetky tieto práce zabezpečujeme až po konečné riešenie, t.j. končená úprava realizovaných rýh ako sú asfalty, zatrávnenie plochy, likvidácia odpadu a dodržiavanie všetkých potrebných povolení a legislatívy.

MONTÁŽNE PRÁCE

Približne 40 % celkovej stavby tvoria montážne práce ako sú

 • montáže technologických zariadení
 • zafukovanie optických káblov, mikrotrubičiek
 • pokládky multirúr, metalických káblov
 • ochrany existujúcich zariadení
 • výstavba stĺpových stožiarov
 • budovanie káblovodov
 • inštalácie zariadení u zákazníkov
 • budovanie štrukturovanej kabeláže v budovách
 • montáž rozvádzačov optika + metalika
 • spájanie a zváranie optických a metalických káblov
 • zabezpečenie potrebných meraní na metalických a optických kábloch
 • komplexná servisná činnosť na zabezpečenie funkčnosti optických sieti